VDO Gallery


งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 - Industrial 4.0
พบกับการเสวนา หัวข้อ Industrial 4.0 โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

เมื่อ : น.