กิจกรรมพิเศษ
ประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม Kaizen ยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม
ชวนเชิญหน่วยงาน /บริษัท ร่วมส่งผลงานประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม Kaizen ยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)
ชวนเชิญหน่วยงาน /บริษัท ร่วมส่งผลงานประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม Kaizen ยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม
 
             แนวคิดการดำเนินกิจกรรมกลุ่มไคเซ็น (Kaizen) หมายถึง  กิจกรรมการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน               ถูกนำมาปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพื่อมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพ ด้านอัตราผลผลิต ด้านความปลอดภัย ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ด้านการลดต้นทุน เป็นต้น  การนำผลงานไคเซ็นที่เกิดจากการร่วมมือกันในองค์กร.จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจ  ความสำเร็จของหน่วยงานจะส่งผลดีต่อลูกค้า เปรียบเหมือนช่องทางประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นในงานนี้ ยังเปรียบเหมือนเครือข่ายการส่งต่อความรู้ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีกิจกรรมกลุ่มไคเซ็นที่ประสบผลสำเร็จ สามารถเผยแพร่สู้ผู้ที่ต้องการอันจะนำประโยชน์มาสู่องค์การและผู้ปฏิบัติงานเอง
 
            วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม “ไคเซ็นยอดเยี่ยม” สำหรับองค์การในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์การในภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสนใจการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลายต่อไป
 
กล่องข้อความ: 1.	ผู้เข้าประกวดแจ้งประสงค์เข้าร่วม โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร 
2.	จัดส่งผลงาน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับองค์การ การดำเนินกิจกรรมกลุ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำเนินงานตามแนวคิดไคเซ็น ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 10 หน้าและไม่เกิน 30 หน้า กระดาษ A4 
และ โปสเตอร์ขนาด A3
Ø	แนะนำบริษัทหรือหน่วยงาน	Ø	แนะนำผลงาน
Ø	ข้อมูลสภาพของปัญหาสาเหตุและภาพประกอบ	Ø	การดำเนินการและเก็บข้อมูล
Ø	รูปภาพหลังการปรับปรุง	Ø	การสรุปผลและมาตรฐานการใช้งาน
Ø	แผนงานการปรับปรุงในอนาคต
ช่องทางการจัดส่ง	1.	E-mail: supannee@eit.or.th 
		2.	ทางไปรษณีย์ ในรูปแบบ CD จ่าหน้าซอง โครงการประกวดไคเซ็น
			วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
		เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
3.	หน่วยงาน/บริษัท สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน
4.	กำหนดการ
เปิดรับสมัคร และหมดเขตส่งผลงาน					18 สิงหาคม 2560
ประกาศผลรอบคัดเลือก						18 ตุลาคม 2560
นำเสนอผลงานและตัดสินรางวัล
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์		18 พฤศจิกายน 2560 
ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
 
 1. ผู้เข้าประกวดแจ้งประสงค์เข้าร่วม โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร
 2. จัดส่งผลงาน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับองค์การ การดำเนินกิจกรรมกลุ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำเนินงานตามแนวคิดไคเซ็น ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า  10  หน้าและไม่เกิน  30 หน้า  กระดาษ A4
และ โปสเตอร์ขนาด A3
Ø แนะนำบริษัทหรือหน่วยงาน                             Ø แนะนำผลงาน
Ø ข้อมูลสภาพของปัญหาสาเหตุและภาพประกอบ    Ø การดำเนินการและเก็บข้อมูล
Ø รูปภาพหลังการปรับปรุง                                 Ø การสรุปผลและมาตรฐานการใช้งาน
Ø แผนงานการปรับปรุงในอนาคต
ช่องทางการจัดส่ง  1.  E-mail: supannee@eit.or.th
                         2.  ทางไปรษณีย์ ในรูปแบบ CD  จ่าหน้าซอง  โครงการประกวดไคเซ็น
                              วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)
                              เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง
 1. หน่วยงาน/บริษัท  สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน
 2. กำหนดการ
เปิดรับสมัคร และหมดเขตส่งผลงาน                                             15  สิงหาคม  2560
ประกาศผลรอบคัดเลือก                                                            18  ตุลาคม  2560
นำเสนอผลงานและตัดสินรางวัล
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์         18  พฤศจิกายน 2560  

 


โพสเมื่อ: 2017-08-25

ผู้เข้าชม: 927