กิจกรรมพิเศษ
EIT SMART BOY & GIRL 2017
เวทีประกวดสำหรับวิศวกรที่มีความ Smart อายุไม่เกิน 25 ปี

 1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทยได้ผลิตวิศวกรสู่สังคมปีละไม่น้อยกว่า 20,000 คน และวิชาชีพวิศวกรรมในปัจจุบันได้แตกแขนงสาขาออกไปมากมาย ซึ่งวิศวกรเหล่านั้นได้ทำงานในภาครัฐ และภาคเอกชน ในการนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิศวกร เพื่อให้วิศวกรเป็นสัญลักษณ์ความความน่าเชื่อถือ และมีคุณค่าแก่สังคม โดยจะคัดเลือกเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเป็นตัวแทนวิศวกรที่ดี
ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีกำหนด งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560  และการประชุมองค์กรวิศวกรรมอาเซียน (CAFEO) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ นำเสนอผลงานวิชาการและเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ล้ำสมัย นวัตกรรมใหม่ในอนาคต เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ อาทิ วิศวกร นิสิต นักศึกษา  
ดังนั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิศวกรขึ้น ในชื่อโครงการ EIT SMART BOY & GIRL 2017 เพื่อให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ได้แสดงความสามารถ และเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ที่ดีของวิศวกรไทย
 1. วัตถุประสงค์โครงการ
 • เพื่อคัดเลือกนิสิต นักศึกษาวิศวกรรม เป็นตัวแทนภาพลักษณ์ที่ดีของวิศวกรไทย
 • เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560
 • เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และเกิดสายสัมพันธ์ที่ดีกับสมาคมวิชาชีพในอนาคต
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ในกลุ่มเป้าหมายนิสิต นักศึกษา
 • เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกให้กับสมาคม  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 1. รูปแบบกิจกรรม
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ EIT SMART BOY และ EIT SMART GIRL ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี โดยผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และวีดีโอแนะนำตัวเอง พร้อมอธิบายคำว่า “วิศวกรที่ดี” ตามความคิดของตนเอง ซึ่งวีดีโอต้องมีความยาวทั้งหมดไม่เกินสองนาที
เกณฑ์การคัดเลือก
- รอบคัดเลือก
คณะกรรมการจัดกิจกรรม จะทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบตัดสินในประเภท EIT SMART BOY และ EIT SMART GIRL จำนวนประเภทละ 40 คน โดยตัดสินจากใบสมัคร รูปถ่าย และวีดีโอแนะนำตัวเอง
 
 
- รอบตัดสิน
ทำการเปิด Vote ผ่านทาง Fan Page ใน Facebook ชื่อ “Nation Engineer 2017 วิศวกรรมแห่งชาติ 16-18 พ.ย. 2560” โดยผู้ที่ได้จำนวนยอดกด Like สูงสุด 20 อันดับแรก ของประเภท EIT SMART BOY และ EIT SMART GIRL จะได้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย และได้เข้าร่วมการแข่งขัน Semi Final และรอบ Final ในงานวิศกรรมแห่งชาติ 2560 วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
 • ผู้ชาย  (SMART BOY) จำนวน 20 คน
 • ผู้หญิง (SMART GIRL) จำนวน 20 คน
 
- รอบ Semi Final และรอบ Final
ทำกิจกรรมในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินทั้ง 2 รอบ โดยในรอบ Semi Final จะคัดเลือกผู้เข้ารอบ Final ประเภทละ 10 คน และในรอบ Final จะทำการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวันชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
 • รางวัลชนะเลิศ EIT SMART BOY & GIRL 2017                             คนละ   15,000           บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  EIT SMART BOY & GIRL 2017           คนละ   10,000           บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  EIT SMART BOY & GIRL 2017           คนละ     5,000           บาท


โพสเมื่อ: 2017-09-01

ผู้เข้าชม: 417