สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : Clean Steels: Non-metallic Inclusions and Their Effects on Steel Properties

Seminar ID : NES-0341-1
ห้อง : สัมมนากลาง
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 16.30 - 18.00

จำนวนที่รับ : 60 คน (สมัครแล้ว 0 คน)

การบรรยายหัวข้อ : Clean Steels: Non-metallic Inclusions and Their Effects on Steel Properties
โดย ผศ.ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย  ผศ.ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back