สัมมนา
การเสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ : แนวทางการยกระดับค่าบริการวิชาชีพวิศวกร

Seminar ID : NES-0120-1
ห้อง : Meeting Room 1
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 11.45 - 13.45

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 12 คน)

วิทยากร นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี
นายอนันต์ สุนทรศิริ
ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

ผู้ดำเนินรายการ ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช


การเสวนาโต๊ะกลม "แนวทางการยกระดับค่าบริการวิชาชีพวิศวกร
วิทยากร  นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี
  นายอนันต์ สุนทรศิริ
  ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

ผู้ดำเนินรายการ     ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back