สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : BIM for Construction Planning and Management 4.0

Seminar ID : NES-0020-1
ห้อง : BIM Corner
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 13.30 - 16.00

จำนวนที่รับ : 60 คน (สมัครแล้ว 60 คน)

โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือการบรรยาย หัวข้อ
BIM for Construction Planning and Management 4.0
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายละเอียดการบรรยาย
  • ภาพรวมและเหตุผลที่ต้องใช้ BIM เพื่อ Construction Management
  • การ Model อาคาร และนำเข้า Model ทุกระบบ ด้วย BIM Simulation Program
  • การตรวจความขัดแย้งของ Model ด้วย BIM Clash Detective
  • การคำนวณปริมาณวัสดุ ด้วย BIM Quantification  
  • การวางแผนงานและแผนต้นทุน ด้วย BIM Time Liner
  • การเชื่อมโยงแผนงานภายนอก จากโปรแกรมวางแผนงาน 
  • การจำลองเสมือนจริงขั้นตอนการก่อสร้างตามแผนงาน    
  •  การเปรียบเทียบแผนกับงานที่ทำได้ ด้วย BIM Simulation


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back