สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : สถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง ความจริงในวันนี้

Seminar ID : NES-0352
ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 16.05 - 17.30

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 11 คน)

กำหนดการ                       
15.00 - 16.00 น.                   ลงทะเบียน
 
16.00 - 16.10 น.                   กล่าวต้อนรับวิทยากร/ผู้เข้าร่วมสัมมนา
                                               โดย  ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้ดำเนินรายการ
                                               ประธานอนุกรรมการแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 
16.10 - 16.40 น.                   หัวข้อ   "สถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง ความจริงในวันนี้"
                                               วิทยากร โดย       คุณเชาวลิต จันทน์รัตน์
                                               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 
16.40 - 17.10 น.                   หัวข้อ   "น้ำ ความสำคัญที่จำเป็นสำหรับ EEC (Eastern Economic Corridor)"
                                               วิทยากร โดย     คุณชูลิต วัชรสินธ์
                                               กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 
17.10 - 17.30 น.                   กล่าวสรุปประเด็น ถาม-ตอบ
                                                โดย  ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น
                                                ประธานอนุกรรมการแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back