สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop by 'Solar Hero Mobile Application'

Seminar ID : NES-0110-0
ห้อง : ห้องสัมมนากลาง
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 13.00 - 14.00

จำนวนที่รับ : 60 คน (สมัครแล้ว 39 คน)

ผู้บรรยาย นาย ต้องพงศ์ ศรีบุญ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาพลังงานทดแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้บรรยาย นาย ต้องพงศ์ ศรีบุญ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาพลังงานทดแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back