สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : Eastern Economic Corridor (EEC)และแนวโน้มทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0

Seminar ID : NES-0250-1
ห้อง : Meeting Room 1
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 16.00 - 17.30

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 49 คน)

การบรรยายเรื่อง “Eastern Economic Corridor (EEC)และแนวโน้มทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0”

บรรยายโดย นายเจน นำชัยศิริ ตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การบรรยายเรื่อง “Eastern Economic Corridor (EEC)และแนวโน้มทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0”

บรรยายโดย  นายเจน  นำชัยศิริ    ตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back