สัมมนา
การเสวนาหัวข้อ : ผู้ประกอบการเสาเข็มเจาะ ระบบแห้งทำด้วยสามขา

Seminar ID : NES-0040-1
ห้อง : Meeting Room 2
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 12.00 - 13.30

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 157 คน)

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเสาเข็มเจาะ ลักษณะปัญหาที่เกิดกับการทำเสาเข็มเจาะ ประเด็นที่ต้องการให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน จัดทำระเบียนผู้ประกอบการ พร้อมทั้งขอเชิญท่านเยี่ยมชมงานงานวิศวกรรมแห่งชาติ

เสวนาโดย
- ดร. ธเนศ วีระศิระ
- นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข
- นาย สมเกียรติ ชูแสงสุข


แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเสาเข็มเจาะ ลักษณะปัญหาที่เกิดกับการทำเสาเข็มเจาะ ประเด็นที่ต้องการให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน จัดทำระเบียนผู้ประกอบการ พร้อมทั้งขอเชิญท่านเยี่ยมชมงานงานวิศวกรรมแห่งชาติ

เสวนาโดย
- ดร.  ธเนศ วีระศิระ
- นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข
- นาย สมเกียรติ ชูแสงสุข


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back