สัมมนา
การเสวนาหัวข้อ : รวมพลผู้ตรวจสอบ (2nd REUNION)

Seminar ID : NES-0221-1
ห้อง : Meeting room 3
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 250 คน)

การบรรยายพิเศษ "วิศวกรปรับตัวอย่างไรในยุควิศวกรรม 4.0"
- เทคโนโลยีวิศวกรรมอาคาร งานระบบในอาคาร การประหยัดพลังงานความปลอดภัย และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

- ความปลอดภัยกับเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก และวัสดุตกแต่งอาคาร

- การบริหารจัดการอาคารในยุควิศวกรรม 4.0 ให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ

- พัฒนาการของกฎหมายควบคุมอาคารในยุควิศวกรรม 4.0

การบรรยายพิเศษ "วิศวกรปรับตัวอย่างไรในยุควิศวกรรม 4.0"
     -    เทคโนโลยีวิศวกรรมอาคาร งานระบบในอาคาร การประหยัดพลังงานความปลอดภัย และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
                 โดย นายเกชา ธีระโกเมน  อุปนายกคนที่ 1
                 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
    -    ความปลอดภัยกับเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก และวัสดุตกแต่งอาคาร
                 โดย นายสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข อุปนายกคนที่ 3
                 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
    -    การบริหารจัดการอาคารในยุควิศวกรรม 4.0 ให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ 
                 โดย นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์  
                 นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
    -    พัฒนาการของกฎหมายควบคุมอาคารในยุควิศวกรรม 4.0 
                 โดย นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
                 ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
                 กรมโยธาการและผังเมือง
ดำเนินรายการโดย   คุณบุษกร แสนสุข  ประธานกรรมการความปลอดภัย
                         วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back