สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : การเตรียมความพร้อมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

Seminar ID : NES-0110-1
ห้อง : Meeting Room 4
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 13.30 - 16.00

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 141 คน)

- การบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”
โดย นางศศิอนงค์ พลอยเกษมสุข วิศวกรไฟฟ้า 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง

- การบรรยายเรื่อง “มาตรฐานการติดตั้งสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”
โดย นายวรพจน์ กระทอง วิศวกรไฟฟ้า 8 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง-  การบรรยายเรื่อง
“เทคโนโลยีการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”
   โดย นางศศิอนงค์ พลอยเกษมสุข วิศวกรไฟฟ้า 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง
                        
-  การบรรยายเรื่อง “มาตรฐานการติดตั้งสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”
   โดย นายวรพจน์ กระทอง  วิศวกรไฟฟ้า 8  ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
                         
                         
 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back