สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : Seniors meet Youngs: Experiences Transfer 1.0 toward 4.0

Seminar ID : NES-0200-1
ห้อง : สัมมนากลาง
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 12.00 - 13.30

จำนวนที่รับ : 60 คน (สมัครแล้ว 30 คน)

ถ่ายทอดประสบการณ์จากวิศวกรรุ่นเก๋าตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีเครื่องคิดเลข (1.0)
ถึงวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีเครื่องคิดเลขบนมือถือ (4.0) พร้อมการเสวนาการทำงานร่วมกันของคนต่าง Generation
โดย วิศวกรรุ่นเก๋า และวิศวกรไฟแรงถ่ายทอดประสบการณ์จากวิศวกรรุ่นเก๋าตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีเครื่องคิดเลข (1.0)
ถึงวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีเครื่องคิดเลขบนมือถือ (4.0) พร้อมการเสวนาการทำงานร่วมกันของคนต่าง Generation
โดย  วิศวกรรุ่นเก๋า และวิศวกรไฟแรง


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back