สัมมนา
โครงการประกวดไคเซ็น ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 กรณีศึกษานวัตกรรม เพื่อก้าวสู่ THAILAND 4.0

Seminar ID : NES-0351
ห้อง : Board Room 3
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.00 - 15.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 62 คน)

โดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ผู้แทนจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด


 
  • โดย
               คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
               ผู้แทนจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด


Download : Click Here

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back