สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : ระบบ OPEN-BIM สำหรับงานวิศวกรรมอาคาร

Seminar ID : NES-0220-1
ห้อง : Meeting Room 3
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 11.35 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 159 คน)

โดย
นายสมศักดิ์ วรรักษา ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายธุรกิจ A/E/C บริษัท แอพพลิแคด จำกัด

  • โดย
          นายสมศักดิ์ วรรักษา   ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายธุรกิจ A/E/C บริษัท แอพพลิแคด จำกัด


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back