สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : PE Trust ทางเลือกใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในยุค 4.0 จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Seminar ID : NES-0221
ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 17.00 - 18.00

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 27 คน)

โดย
คุณปฐมาพร ไชยกูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี จำกัด ผู้จัดการทรัสต์ กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2)

  • โดย
          - คุณปฐมาพร  ไชยกูล       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี จำกัด ผู้จัดการทรัสต์ กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs               (กองทุนย่อยกองที่ 2)


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back