สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : นวัตกรรมสำรวจทางอากาศจากโดรนเพื่อสร้างข้อมูลแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)

Seminar ID : NES-0121
ห้อง : Meeting Room 3
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 13.00 - 14.00

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 153 คน)

โดย
- ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร อาจารย์ประจำคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • โดย
          - ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร  อาจารย์ประจำคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back