สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : คลื่นวิทยุจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ และสุขภาพ”สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Seminar ID : NES-0020
ห้อง : Meeting Room 1
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 10 คน)

"เต็มแล้ว (โควต้าผู้จัดสัมมนา)"
โดย
- ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผอ.สน.รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
- นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผอ.สน.มาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
- นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล ผอ.สน.การอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม สำนักงาน กสทช.
- คุณลัดดา ธรรมการัณย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สน.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข
- คุณอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ (นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ สน.รังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาข

  • โดย
          - ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
          - นายเสน่ห์ สายวงศ์   ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
          - นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล  ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม สำนักงาน กสทช.
          - คุณลัดดา ธรรมการัณย์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข
          - คุณอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ (นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
          - ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
          - ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back