สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : Electrical Power distribution system 4.0

Seminar ID : NES-0030
ห้อง : Meeting Room 1
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 178 คน)

โดย บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

โดย  บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back