สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (มาตรฐานใหม่)/เสวนาอภิปรายเรื่อง : การปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำ ชนิดท่อไฟอย่างไรให้ปลอดภัย

Seminar ID : NES-0050
ห้อง : Meeting Room 2
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 115 คน)

บรรยายหัวข้อ : มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (มาตรฐานใหม่)
โดย อนุกรรมการร่างมาตรฐานตรวจสอบหม้อน้ำ
เสวนาอภิปรายเรื่อง : การปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟอย่างไรให้ปลอดภัย
โดย ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผู้แทนจากสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำ-
และความดัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

  • บรรยายหัวข้อ :  มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (มาตรฐานใหม่)
          โดย อนุกรรมการร่างมาตรฐานตรวจสอบหม้อน้ำ
  • เสวนาอภิปรายเรื่อง : การปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟอย่างไรให้ปลอดภัย
          โดย ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
                ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
                ผู้แทนจากสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย       
                ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำ-
                และความดัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back