สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : คู่มือการต่อลงดิน

Seminar ID : NES-0060
ห้อง : Meeting Room 3
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 132 คน (สมัครแล้ว 132 คน)

การออกแบบ และติดตั้งการต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ระบบสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์
สถานีไฟฟ้าย่อย
โดย
ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์และทีมวิศวกร จาก Kumwell

  • การออกแบบ และติดตั้งการต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง
  • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • ระบบสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์
  • สถานีไฟฟ้าย่อย
โดย  
          ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์และทีมวิศวกร จาก Kumwell


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back