สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : คู่มือการต่อลงดิน (ต่อ)

Seminar ID : NES-0070
ห้อง : Meeting Room 3
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 115 คน (สมัครแล้ว 115 คน)

การคำนวณกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
การวัด และตรวจสอบระบบการต่อลงดิน
โดย ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ และทีมวิศวกร จาก Kumwell

 
  • การคำนวณกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
  • การวัด และตรวจสอบระบบการต่อลงดิน
  • โดย  ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์ และทีมวิศวกร จาก Kumwell


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back