สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : ยุคของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโทรคมนาคม

Seminar ID : NES-0100
ห้อง : สัมมนากลาง
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 77 คน)

- WIRE โทรคมนาคม เรื่อง “ MVNE/MVNO” เทคโนโลยีระดับโลกที่ยังไม่ได้ใช้ในประเทศไทย”
โดย ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร
- WIRE LESS โทรคมนาคม เรื่อง “MVNE/MVNO” เทคโนโลยีระดับโลกที่ถูกลืม และถูกใช้งานที่ผิดในประเทศไทย และ หัวข้อ INTERNET
2 WAYS เรื่อง “IPTV BOX” ระดับโลกที่ไม่ใช่ OTT BOX ที่เข้าใจในประเทศไทยอีกต่อไป
โดย Mr.Allan Rasmussen (บรรยายภาษาอังกฤษ)
- NETWORK เรื่อง “END POINT” ระดับโลก และวิถีคนไทยที่ต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดย Mr.Jaejoon Lee (บรรยายภาษาอังกฤษ)
ดำเนินรายการโดย ดร.พิศาล จอโภชาอุด

      -    WIRE โทรคมนาคม เรื่อง “   MVNE/MVNO” เทคโนโลยีระดับโลกที่ยังไม่ได้ใช้ในประเทศไทย”
                    โดย  ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร
      -    WIRE LESS โทรคมนาคม เรื่อง “MVNE/MVNO” เทคโนโลยีระดับโลกที่ถูกลืม และถูกใช้งานที่ผิดในประเทศไทย และ หัวข้อ INTERNET 
           2 WAYS เรื่อง “IPTV BOX” ระดับโลกที่ไม่ใช่ OTT BOX ที่เข้าใจในประเทศไทยอีกต่อไป
                    โดย Mr.Allan Rasmussen  (บรรยายภาษาอังกฤษ)
      -   NETWORK เรื่อง “END POINT” ระดับโลก และวิถีคนไทยที่ต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคต
                    โดย Mr.Jaejoon Lee  (บรรยายภาษาอังกฤษ)
       ดำเนินรายการโดย  ดร.พิศาล จอโภชาอุดม
                        ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back