สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : สะพานโครงสร้างเหล็ก สะพานวัสดุเขียวยุคประเทศไทย 4.0

Seminar ID : NES-0110
ห้อง : สัมมนากลาง
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

ภาพรวมการใช้เหล็กกับงานก่อสร้างในยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดย รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
การใช้เหล็กกับงานก่อสร้างสะพาน เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต
โดย นาย ณัฐพล สุทธิธรรม อนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

  • ภาพรวมการใช้เหล็กกับงานก่อสร้างในยุคไทยแลนด์ 4.0”           
          โดย  รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
  • การใช้เหล็กกับงานก่อสร้างสะพาน เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต
          โดย นาย ณัฐพล สุทธิธรรม อนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back