สัมมนา
การเสวนาหัวข้อ : Engineering Education 4.0

Seminar ID : NES-0120
ห้อง : Meeting Room 1
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 195 คน)

โดย
- นายพงษ์เชิด จามีกรกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฎ
รองประธาน และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด
- รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดี คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย
- ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพทูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 
  • โดย
            - นายพงษ์เชิด จามีกรกุล   
              กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
            - ดร.สัมพันธ์  ศิลปะนาฎ 
              รองประธาน และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด
            - รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
              คณบดี คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดำเนินรายการโดย
            - ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพทูรย์พันธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม     


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back