สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : Industrial 4.0 การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมในคลัสเตอร์หุ่นยนต์

Seminar ID : NES-0130
ห้อง : Meeting Room 1
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 217 คน)

โดย
- รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- นายศิริรุจ จุลกะรัตน์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

 


การเตรียมการปรับตัวอุตสาหกรรม ที่จะนำเทคโนโลยี Robotic เข้าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สำหรับ Thailand 4.0 ผู้ประกอบการทั้ง SME รวมถึงธุรกิจขนาดใหญ่ มีความการตื่นตัวอย่างยิ่งในการจะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง ในงานเสวนาจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจถึงกฎหมายและการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ หุ่นยนต์ และทราบถึงกระบวนการดำเนินการเพื่อใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ให้ประสบความสำเร็จ 
  •  โดย 
            - รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา  
              ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      
            - คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์
              เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
            - นายศิริรุจ จุลกะรัตน์
              ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

หมายเหตุ
          ผู้ฟังต้องมีพื้นฐานความเข้าใจ เรื่อง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และมีจุดมั่งหมายในการนำหุ่นยนต์มาใช้กับธุรกิจของตนเอง
 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back