สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : เครนล้มภัยร้ายใกล้ตัว

Seminar ID : NES-0140
ห้อง : Meeting Room 2
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 199 คน (สมัครแล้ว 199 คน)

โดย คณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
- นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
- นายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
- นายชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
- นายปกรณ์ เชนพูน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  •    โดย คณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
             - นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์         
               ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
             - นายสายัณต์   ฉิมประดิษฐ         
               คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
             - นายชาญวิทย์  เลิศฤทธิ์                              
               คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
             - นายปกรณ์   เชนพูน                 
               กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back