สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : การใช้ R-32 ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อย่างไรให้ปลอดภัย

Seminar ID : NES-0150
ห้อง : Meeting Room 2
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 13.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 90 คน)

โดย
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ และทีมงาน

  • โดย   
          รศ.ดร.วิทยา   ยงเจริญ  และทีมงาน


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back