สัมมนา
การเสวนาหัวข้อ : ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเมืองไทย

Seminar ID : NES-0160
ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 350 คน (สมัครแล้ว 321 คน)

โดย
- คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- คุณวันชัย มีศิริ
บริษัท VERA automotive Co., Ltd.
- อาจารย์สุภาพ จันทร์รอด
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
09
.30-09.40 น.      ประธานในพิธีเปิด
                                    โดย  รศ.พูลพร  แสงบางปลา 
                                           ประธานคณะกรรมการยานยนต์ วสท.
09.40-11.40 น.     การเสวนาหัวข้อ: ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเมืองไทย
                                    โดย  คุณเพียงใจ  แก้วสุวรรณ 
                                           รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
                                           บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
                                           คุณวันชัย  มีศิริ
                                           บริษัท VERA automotive Co., Ltd.
                                           อาจารย์สุภาพ  จันทร์รอด 
                                           แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
 
                                    ผู้ดำเนินรายการ รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back