สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : แบตเตอร์รี่ และระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

Seminar ID : NES-0170
ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 300 คน)

โดย
- คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือผู้แทน BOI
- นายเขมทัต สุคนธสิงห์
บริษัท สิขร จำกัด
- นายสมโภชน์ อาหุนัย
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดำเนินรายการโดย
- นายธิบดี หาญประเสริฐ

  •    โดย
              - คุณอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย 
               รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือผู้แทน BOI
              - นายเขมทัต  สุคนธสิงห์ 
                บริษัท สิขร จำกัด
              - นายสมโภชน์  อาหุนัย
                บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
              - ดร.วีระเชษฐ์  ขันเงิน
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ดำเนินรายการโดย
              - นายธิบดี  หาญประเสริฐ
 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back