สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : Innovation for Lightning Protection System (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

Seminar ID : NES-0180
ห้อง : Meeting Room 4
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 66 คน)

EMC/EMI for Thailand 4.0
Lightning Protection System Design for Concrete Structure
Principle of Separation distance calculation according IEC 62305
Lightning Detection by 3D Location and Warning System
โดย
​​- Captain Kridiwat Suttiwaree RTN
- Mr.Annop Roma
- Mr.Sinchai Anantapeecha

  • EMC/EMI for Thailand 4.0
  • Lightning Protection System Design for Concrete Structure 
  • Principle of Separation distance calculation according IEC 62305
  • Lightning Detection by 3D Location and Warning System
โดย   
​​- Captain Kridiwat Suttiwaree RTN         
- Mr.Annop Roma         
- Mr.Sinchai Anantapeecha


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back