สัมมนา
​การบรรยายหัวข้อ : การใช้ EIT COST CODE ในระบบ BIM

Seminar ID : NES-0200
ห้อง : Meeting Room 3
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.35 - 11.30

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 250 คน)

การจะใช้โปรแกรมระบบ BIM ในการที่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องมีการกำกับการทำงานระบบ BIM โดยใช้รหัสข้อมูล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีรหัสต้นทุนงบก่อสร้างอาคาร ซึ่งฝ่ายที่จะใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในการกำกับการทำงานผ่านระบบ
โดย
- รศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
- นายสุชิน สุขพันธ์
- ผู้ทรงคุณวุฒิ


การจะใช้โปรแกรมระบบ BIM ในการที่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องมีการกำกับการทำงานระบบ BIM โดยใช้รหัสข้อมูล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีรหัสต้นทุนงบก่อสร้างอาคาร ซึ่งฝ่ายที่จะใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในการกำกับการทำงานผ่านระบบ
  • โดย 
          - รศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
          - นายสุชิน สุขพันธ์
          - ผู้ทรงคุณวุฒิ


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back