สัมมนา
การเสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ : เจาะลึกรถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาระบบรางในประเทศไทย

Seminar ID : NES-0210
ห้อง : สัมมนากลาง
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 13.30 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

โดย
- ผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สภาอุตสาหกรรม องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ
ดำเนินรายการโดย
- รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
และประธานคณะกรรมการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

  •  โดย
           - ผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สภาอุตสาหกรรม องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ
  • ดำเนินรายการโดย
          - รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
            และประธานคณะกรรมการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back