สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : ความก้าวหน้าของการบังคับใช้ข้อบังคับ PSM ในประเทศไทย

Seminar ID : NES-0220
ห้อง : ห้องสัมมนากลาง
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

โดย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย  
รศ.ดร.อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back