สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : Developing Industries 4.0

Seminar ID : NES-0240
ห้อง : Meeting Room 1
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 70 คน)

Luuouation Management System (LMS)
ระบบการประเมิน LMS
โดย
- รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ศาสตราภิชานด้านนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายอนุรัตน์ สุธรรมนิรันด์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน )

เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร (Developers)
- ผู้ที่ต้องการตรวจสอบประเมิน IMS
- ผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาระบบบริหารนวัตกรรม

  • Luuouation Management System (LMS)
  • ระบบการประเมิน LMS
โดย 
       - รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย   ศาสตราภิชานด้านนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - นายอนุรัตน์  สุธรรมนิรันด์      รองกรรมการผู้จัดการ ด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน )      

เหมาะสำหรับ 
         -  ผู้ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร (Developers)
         -  ผู้ที่ต้องการตรวจสอบประเมิน IMS
         -  ผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาระบบบริหารนวัตกรรม 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back