สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

Seminar ID : NES-0250
ห้อง : Meeting Room 1
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 15.45

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 200 คน)

โดย
- กรมบัญชีกลาง
- ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- ผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ

  • โดย   
          - กรมบัญชีกลาง
          - ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
          - ผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back