สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : การพัฒนาด้านการตรวจสอบงานวิศวกรรมกรณีเกิดภัยพิบัติ และการประยุกต์ใช้ DRONE และโปรแกรม Freeware เพื่อช่วยงานสำรวจพื้นที่และระดับความสูง แบบยุค 4.0 ง่ายและสะดวก

Seminar ID : NES-0260
ห้อง : Meeting Room 2
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.25

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 250 คน)

​ผู้เข้าร่วมจะได้ทราบถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี Drone /UAV ในปัจจุบัน ที่มีพัฒนาด้าน Hardware
ที่อำนวยความสะดวกที่จะนำมาใช้บินสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เพียงแค่สมาร์ชโฟน ในการบันทึกภาพถ่ายจาก Drone ที่บินอยู่เหนือพื้นที่และนำข้อมูลภาพที่ได้มาประมวลผลด้วย Software ในรูปแบบ Cloud Computing ที่อำนวยความสะดวกแม้ผู้ทีความรู้ด้านแผนที่เพียงเล็กน้อย ก็สามารถดำเนินการได้ด้วยประสิทธิภาพการพัฒนาด้าน Software เพื่อรองรับเทคโนโลยีในยุค 4.0

โดย
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ดร.สุเพชร จิรขจรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

​ผู้เข้าร่วมจะได้ทราบถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี Drone /UAV ในปัจจุบัน ที่มีพัฒนาด้าน Hardware
ที่อำนวยความสะดวกที่จะนำมาใช้บินสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เพียงแค่สมาร์ชโฟน ในการบันทึกภาพถ่ายจาก Drone ที่บินอยู่เหนือพื้นที่และนำข้อมูลภาพที่ได้มาประมวลผลด้วย Software ในรูปแบบ Cloud Computing ที่อำนวยความสะดวกแม้ผู้ทีความรู้ด้านแผนที่เพียงเล็กน้อย ก็สามารถดำเนินการได้ด้วยประสิทธิภาพการพัฒนาด้าน Software เพื่อรองรับเทคโนโลยีในยุค 4.0

โดย
  • ดร.ธเนศ วีระศิริ   นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
  • ดร.สุเพชร จิรขจรกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร  มหาวิทยาลัยมหิดล


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back