สัมมนา
การเสวนาหัวข้อ : Smart Connected Community in Smart City

Seminar ID : NES-0270
ห้อง : Meeting Room 2
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 250 คน)

โดย
นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร Chief Corporate Officer AIS
คุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล นายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (TSEP)
นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดำเนินรายการโดย
ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเสวนา ผู้เข้าร่วมจะได้รับทราบทิศทาง  และความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการบริหารจัดการเมืองทั้งจากผู้ให้บริการการเชื่อมต่อรายใหญ่ของประเทศ สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (TSEP) ผู้นำด้าน mobile application ท่องเที่ยวและ Wi-Fi เมืองภูเก็ต ต้นแบบเมืองอัจฉริยะของประเทศ และหน่วยงานรัฐอย่าง DEPA ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน smart city 

โดย
  • นาย วีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร  Chief Corporate Officer  AIS
  • คุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล  นายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (TSEP)
  • นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
  • ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดำเนินรายการโดย 
  • ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back