สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : ​แนวทางการทำงานระบบ BIM (Building Information Modelling)

Seminar ID : NES-0280
ห้อง : Ball room
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 500 คน (สมัครแล้ว 500 คน)

ข้อสำคัญในการทำงานระบบ BIM (Building Information Modelling) คือ การสื่อสารการทำงานกัน
โดยผ่านระบบ Digital Data ดังนั้นความสำคัญของระบบคือ การทำระบบมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสภาสถาปนิกและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพได้จัดทำแนวทางการทำงานระบบ BIM ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาต่อให้เป็นมาตรฐาน

โดย
นายทรงพล ยมนาค จากสภาสถาปนิก
นายศักด์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ จากสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยข้อสำคัญในการทำงานระบบ BIM (Building Information Modelling) คือ การสื่อสารการทำงานกัน
โดยผ่านระบบ Digital Data  ดังนั้นความสำคัญของระบบคือ การทำระบบมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสภาสถาปนิกและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพได้จัดทำแนวทางการทำงานระบบ BIM ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาต่อให้เป็นมาตรฐาน

โดย
  • นายทรงพล ยมนาค จากสภาสถาปนิก
  • นายศักด์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ จากสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
  • ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back