สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : Transportation 4.0

Seminar ID : NES-0290
ห้อง : Meeting Room 3
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 114 คน)

โดย
- ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
- ผศ.ดรประมวล สุธีจารุวัฒน คณะวิศวกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นาย ดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคม วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย​

ผู้ดำเนินรายการโดย
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

  • โดย
       - ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
      - ผศ.ดรประมวล สุธีจารุวัฒน คณะวิศวกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      - นาย ดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคม วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย​
  • ผู้ดำเนินรายการโดย
      - ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back