สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Data Center รู้ทันจุดเปลี่ยน ดาตาเซนเตอร์กับโลกธุรกิจ 4.0

Seminar ID : NES-0300
ห้อง : Meeting Room 4
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 10.30

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 175 คน)

หัวข้อ Data Center, Colocation, Cloud (SaaS, PaaS, IaaS) คืออะไร? เกี่ยวข้องและแตกต่างกันอย่างไร เทคโนโลยีใดจึงเหมาะสมกับธุรกิจ ของท่าน
หัวข้อ Carrier Neutral Data Center and Gateway

ดำเนินรายการโดย
- นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล
เลขานุการและกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำ
หนดการ
09.00-10.30 น.      เรื่อง   Data Center, Colocation, Cloud (SaaS, PaaS, IaaS) คืออะไร เกี่ยวข้องและแตกต่างกันอย่างไร              เทคโนโลยีใดจึงเหมาะสมกับธุรกิจของท่าน
                         โดย  นายรัฐธนินท์  อัครสุวรรณ
                                 นายศิวเสกข์  พ่วงมหา (Business Development Manager)                                                                                                          Hewlett-Packard (Thailand) Ltd.
                                 ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ 
                                 Executive Vice President Head of IT Strategic and Program management office division Bank of Ayudhya PCL
                                 ดร.โกเมน  พิบูลย์โรจน์
                                 ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
                                 บริษัท ที-เน็ต จำกัด
                                 ผู้ดำเนินรายการ    โดย รศ.ดร.มนตรี  วิบูลยรัตน์
10.30-12.00 น.     เรื่อง   Carrier Neutral Data Center and Gateway
       
                    โดย ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด 
                                 ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
                                 นายวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร
                                 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
                                 ดร.กิตติ  โฆษะวิสุทธิ์  ผู้จัดการฝ่ายสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
                                 นายสุทธิพัฒน์  ลือประเสริฐ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยี 
                                 บริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จำกัด 
                             ผู้ดำเนินรายการ    โดย รศ.ดร.มนตรี  วิบูลยรัตน์
                                     


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back