สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Data Center รู้ทันจุดเปลี่ยน ดาตาเซนเตอร์กับโลกธุรกิจ 4.0

Seminar ID : NES-0310
ห้อง : Meeting Room 4
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 13.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 194 คน (สมัครแล้ว 94 คน)

การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับดาตาเซนเตอร์
โดย ผู้แทนจากบ.ที่เกี่ยวข้อง
สร้างกำไรทางธุรกิจด้วย GIS (Geographic Information System)
โดย กฟน., กฟภ.
Labelling ใน DC ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสำคัญอย่างไร
โดย บ. บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย)
DC infrastructure management (DCIM)
โดย นายศักดิ์ดา แซ่อึ้ง Regional Senior Manager บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
Rating and performance class ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับ DC
โดย
- นายธวัช มีชัย
- นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังสี


กำหนดการ
13.00-13.45 น.     เรื่อง  การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับดาตาเซนเตอร์
                                  โดย         นายสุรศักดิ์  อุทโยภาศ Vice President Technical & Operation Department
                                                CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED  
                                                 นายระดมเดช ทักษณา Vice President INET Construction Division
                                                 Internet Thailand Public Company Limited
                                  ผู้ดำเนินรายการ    โดย รศ.ดร.มนตรี  วิบูลยรัตน์ 
13.45-14.30 น.    เรื่อง  สร้างกำไรทางธุรกิจด้วย  GIS (Geographic Information System)
                                  โดย         นางนันทวรรณ ธรรมวิไลวัฒน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์
                                                การไฟฟ้านครหลวง
                                                นายพงศกร  ยุทธโกวิท  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
                                                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                   
14.30-15.15 น.   Labelling ในดาตาเซนเตอร์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสำคัญอย่างไร
                                  โดย         นายจักรกฤช  ลัภย์ธัญบูรณ์  Brother Commercial (Thailand) Ltd.
15.15-15.45 น.   เรือง Data center infrastructure management (DCIM)
                                                การบริหารจัดการห้องดาต้าเซนเตอร์แบบรวมศูนย์
                                  โดย         นายศักดิ์ดา  แซ่อึ้ง  Regional Senior Manager
                                                บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15.45-16.30 น.   เรื่อง  Rating and performance class ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับ Data center
                                  โดย         คุณธวัช  มีชัย  ประธานอนุกรรมการมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (วสท.)
                                                คุณธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี  อนุกรรมการและเลขานุการมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (วสท.)
 
                        ผู้ดำเนินรายการ    โดย คุณเตชทัต  บูรณะอัศวกุล
 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back