สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : กรณีศึกษาความสำเร็จจากการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0

Seminar ID : NES-0320
ห้อง : Board Room 4
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 7 คน)

โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

การบรรยายหัวข้อ กรณีศึกษาความสำเร็จจากการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0
  • โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back