สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : Digital for SME

Seminar ID : NES-0330
ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 199 คน (สมัครแล้ว 71 คน)

ภาคการศึกษา
บรรยายโดย ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

ภาคอุตสาหกรรม
บรรยายโดย
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด
ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ ผู้อำนวยการระบบบริหารคุณภาพ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

เป็นแนวทางการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน SME ในยุคดิจิทัลระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาคนในอนาคต ในการเติบโตเป็น SME และ startup ที่เข้มแข็ง ด้วยการขับเคลื่อน SME ให้กลายเป็น Digital SME จากการนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) หุ่นยนต์ (Robots)โลกเสมือนจริง (Virtual Reality หรือ VR) เป็นต้น

ภาคการศึกษา
บรรยายโดย    ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ    ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

ภาคอุตสาหกรรม
บรรยายโดย    
  • ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • นายเฉลิมพล ปุณโณทก  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด
  • ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ  ผู้อำนวยการระบบบริหารคุณภาพ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ 
  • ดร.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back