Press Release & Press Kits

ข้อมูลภาพรวมของงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560
Download : Click here  
นายกวสท.และประธานจัดงานกล่าวแนะนำงาน
Download : Click here  
ภาพกิจกรรมในงานปีที่แล้ว_1
Download : Click here  
ภาพกิจกรรมในงานปีที่แล้ว_2
Download : Click here  
เอกสารกำหนดการงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560
Download : Click here